۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

 


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۸۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
ابوالفضلدرستکارمعاونت مالی-اداری/دفتر رییسمسئول دفتر310240004000
احسانمحتشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی569
احمدخامسانحوزه ریاست/دفتر ریاسترییس دانشگاه31021001100132202008
احمدامیرابادیزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی210
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264636463
احمدبخشیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی310261736173
احمدحاجی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی339
احمدخسرویپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی310261956195
احمدلامعی گیوپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیات علمی310262416241
احمداخترپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک458
آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۹