۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
اسدالهمحمودزاده وزیریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی282
اسعدفضلی نژادپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/کارگاه فنیکارشناس321
اسماعیلصباغیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمکانیسین کارگاه32350331
اصغرشهبازیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی368
اعظمکاهنیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی289
اعظمخیرآبادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس مسئول امور فناوری2931
اعظمعظیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری331
افسانهاسدالهیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالیمسئول دفتر10332202006
اقدسنصیریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشی/اداره امور دانش آموختگانرئیس اداره امور دانش آموختگان45832202520
الهامیوسفی روبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸