۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
امینعلی آبادیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلاتکارشناس برنامه و بودجه331
امینبرفی شوکت آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمسئول دفتر و دبیرخانه5210
انسیهکریم پورفردپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی مرتع و آبخیز داریکارشناس مرتع و آبخیزداری
اکبرشایان سرشتپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی635
بتولشاعرپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلاتمسئول دفتر14532202094
بتولمهربانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس امور دانشجویی32254049
بتولمیرزائیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/حوزه معاونت دانشجوییکارشناس خدمات دانشجویی5530
برات الهعباسی حاجی آبادپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/حوزه معاونت پژوهشی و فناوریخدماتی آزمایشگاه مرکزی399
بهزادامیدی کاشانیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی348
بهنازبهفروزپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32254049
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸