۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
بی بی فاطمهتهامیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه39332202477
بی بی زهرامیرعباسیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیمسئول دفتر4113
بی بی فاطمهرفیعی هردنگپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستمتصدی امور دفتری و بایگانی14232202093
جعفرخوشبختیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی387
جعفرقوسی حسین آباددانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان32350136
جلیل الهفاروقی هندوالانپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی641
جواداطمینانپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی218
جوادچزگیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی محیط زیستعضو هیات علمی32904491-2
جوادخادمپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی439
جوادزراعتکار مقدمدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸