۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
احمداخترپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک458
حسیناخلاقیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتکارپرداز4228
زهرااخلاقی رادپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس مسئول فرابری داده ها2932
محسناردشیریپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/اداره امور عمومیمسئول خدمات6907
نرگساسداللهیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلات/گروه برنامه و بودجهرئیس گروه برنامه و بودجه147
افسانهاسدالهیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالیمسئول دفتر10332202006
سعیداسدالهی شیرگمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4125
محمدرضااسدی یونسیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی6817
امیرحسناسعدیاندانشکده های اقماری/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
علیرضااسلامپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی625
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸