۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
امیراشرفیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی
علیاشرفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی310261546154
سیدمهدیاصغریپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی287
محمد رضااصغریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
جواداطمینانپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی214
فیصلاطمینانپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی310266256625
علیافضلیانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهمتصدی سلف سرویس329
حسیناقدامیحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبریاست دبیرخانه هیأت اجرائی جذب310210391039
محمدرضاالادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومینگهبان330
حسناله رسانیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی310241294129
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹