۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
فروزانامیاریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکتابدار29732202143
بهزادامیدی کاشانیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی348
حسینامیرآبادیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی443
ابراهیمامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیامین اموال241
حسنامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب کشاورزی32350136
حسنامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32350136
حسینامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیراننده تراکتور24732254057
علیامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتراننده وسایط نقلیه105
علیامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان58320537
علیرضاامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32350136
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸