۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
علییعقوبیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیمدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی310243114311
محمدحسینیوسف زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی346
فاطمهیوسف زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی284
زهرایوسفیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهرئیس اداره رفاه دانشجویان310251215121
سعیدیوسفیدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/گروه اکتشاف معدنعضو هیات علمی547
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست دانشکده32202044601
الهامیوسفی روبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
نمایش ۸۰۱ تا ۸۰۸ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹