۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیامینیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دفتر ریاستکارشناس امور هیئت ممیزه291
غلامرضاامینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری29832254052
محمد حسینامینی فردپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی327
حسینامینی نسبپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیانباردار569
زهراانجیریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس خدمات دانشجویی413
زهراانجیریمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس اتوماسیون5141
ابوالفضلاکبرپورپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی523
محمداکبریپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی568
محمد قاسماکبریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی562
سیدعلیاکبریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیکارشناس امور مالی5011
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸