۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱٬۰۳۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
همایونفرهنگ فردانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی296
محسنمجتهدیدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی291
محمدباقرمنتظرتربتیدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی290
مهدیامیرابادی زادهدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی
محسنپوررضابیلندیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
عباسخاشعی سیوکیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی278
حسینخزیمه نژاددانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
مهدیدستورانیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی336
یوسفرمضانیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی276
علیشهیدیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی32254056
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸