۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
جوادچزگیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی محیط زیستعضو هیات علمی32904491-2
مهدیخدابخشیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/اداره امور عمومینگهبان246
یعقوبعمادیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/اداره امور عمومینگهبان277
محمدحقیقتدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی
حسیننعیمی پوریونسیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه علوم دامیعضو هیات علمی32254041
زینبعربی آیسکدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسمسئول دفتر
مهدیمحب راددانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسکارشناس برق
سید محمدشهرآشوبدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس امور فوق برنامه
منصورهعتیقیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس خدمات آموزشی
مهدیتورانیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸