۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
جوادزراعتکار مقدمدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
امیرزلتیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
محمدسروریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
سجادمحمد زادهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
مصطفیواحدی پوردهرائیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی
سید مجتبیموسوی نژاددانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه عمرانعضو هیات علمی32732001-3
صادقپاسباندانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
امیرکیوانشفیعیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
امیر حسینمختاریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
امیرحسناسعدیاندانشکده های اقماری/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸