۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدحسنرفیعی زادهحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی (32202245 __286 )310211021102
حسینسبزه بانحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس امور همایش ها310211041104
ابوالفضلنداییحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس روابط عمومی310211031103
منیرهرضائی فورگحوزه ریاست/مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتکارشناس مسئول نظارت و ارزیابی آموزش عالی310211201120
مفیدشاطریحوزه ریاست/مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتمدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت310211211121
الهاممقدمحوزه ریاست/موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهیمسئول راه اندازی موزه310212081208
سیدرضامیرعباسیحوزه ریاست/هسته گزینش کارکنانکارشناس مسئول هسته گزینش (داخلی آنالوگ: 150 - فکس: 32202170)310211081108
علیامینیحوزه ریاست/هیات ممیزهکارشناس امور هیئت ممیزه310210691069
حسینشکوهی فردحوزه ریاست/هیات نظارت و ارزیابی استاندبیر هیات نظارت و ارزیابی استان310211241124
حسنامیرابادی زادهدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومیانجام وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی32254055322
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹