۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
سید مرتضیقاسمیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهمسئول اتوماسیون تغذیه5143
طلعتآسیابانمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپذیرش5410
ساراطاهری بجدمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپزشک عمومی5412
ندامحمدیمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتکارشناس بهداشت محیط5414
حمیدسیف الهی مقدممعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مستندسازی- کارشناس امور دینی- کارشناس شورای فرهنگی خوابگاهها5712
محمدامینشبخوانمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکمک کارشناس انجمنهای علمی5716
سمیهجمالیمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیدبیرخانه مدیریت فرهنگی و اجتماعی5717
ابوالفضلدرستکارمعاونت مالی-اداری/دفتر رییسمسئول دفتر4000
مریمحسیناییمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارگزین4218
زهراقلی نسبمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس مسوول اداره دبیرخانه4224
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸