۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
منصورمسگرانیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمتصدی امور دفتری4225
مجیدبابایی مقدممعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمتصدی امور دفتری4226
مرتضیامامی نسبمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانینقلیه4233
صدیقهخالصیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4115
مریمرحیمیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4121
ملیحهرضاییمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4123
مهدیهدایتیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4124
سعیداسدالهی شیرگمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4125
مجتبیامیرآبادی زادهمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/دفتر رییسمسئول دفتر2000
سیده سعیدهخراشادی زادهمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیپشتیبانی سامانه تیکت2912
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸