۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمد علیجعفریدفتر نهاد رهبریمسئول نهاد31027991799132202138
علیرضاخرد پژوهدفتر نهاد رهبریمسئول دفتر310279907990
مرتضیمرادیدفتر نهاد رهبریمعاون نهاد310279937993
محسنآیتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی310230003000
زهرابصیریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/امور هدایت استعداد های درخشانکارشناس دفتر استعداد درخشان310234123412
سیده عاطفهحسینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/امور هدایت استعداد های درخشانرییس گروه استعداد درخشان310234113411
ملیحهبیجاریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/دفتر رییسمسئول دفتر ریاست معاونت آموزشی310230003000
آزادهامینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان310231283128
مجیدپسندیده فردمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیواحد رایانه310231223122
حسنحجتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام310231193119
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹