۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
یاسرحسین پورمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت2942
نرجسپسندیده فردمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت2943
سمانهپنجابیمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشی2114
زهرهعلیزادهمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور پژوهشیکارشناس فناوری اطلاعات2115
علیسعیدیمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتمدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت2121
لیداخطیبپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی محیط زیستکارشناس گروه آموزشی محیط زیست262
راضیهعزیزیپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی محیط زیستکارشناس گروه آموزشی محیط زیست311
مجیدرعنائی دشت بیاضپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی مرتع و آبخیز داریکارشناس گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری310
انسیهکریم پورفردپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی مرتع و آبخیز داریکارشناس مرتع و آبخیزداری
سیدسعیدرضااحمدی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی312
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸