۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمدرضاسعیدافخم شعراءپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی313-244
شعلهقلاسی مودپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی236
هادیمعماریان خلیل آبادپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی244
سیدحسنحسینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی30632254055
مجیدفرزینپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی27932254056
عباسقوی پنجهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی30532254055
علیکاریزیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارپرداز239
مهدیهکمیلی دوستپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی30832254055
محمدرضاالادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومینگهبان330
غلامرضاامینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری29832254052
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸