۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
سیده طوبیعسکریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان310231273127
فائزهفرهادیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیواحد رایانه310231233123
آسیهقاسمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام310231173117
قاسمقانونیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیواحد رایانه310231213121
مرتضیقربانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمعاون مدیر آموزش310231123112
زهراکارگرمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیدبیرخانه310231243124
سید محسنمیرزازادهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان310231303130
اقدسنصیریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیرئیس اداره دانش آموختگان310231263126
زینتاحراری مقدم درمیانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی31023212321232202036
محسنخطیبی نیامعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیمدیریت تحصیلات تکمیلی310232113211
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹