۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۷۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
حسینامیرآبادی زادهدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیراننده تراکتور24732254057
محمد حسنامیرآبادی زادهدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب دام32350136
مهدیامیرآبادی زادهدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32350331
حسینامیرآبادیزادهدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی
محمدحاجی آبادیدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32253680
اسماعیلصباغیدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمکانیسین کارگاه32350331
مسعودگندمیدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیکارشناس58320013
معصومهچاجیدانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیکتابدار269
سیده زهراکمال پوردانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیمسئول کتابخانه ( کارشناس )268
طیبهحاجی رضائیدانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی328
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸