۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
مریمرحیمیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4121
ملیحهرضاییمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4123
مهدیهدایتیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4124
سعیداسدالهی شیرگمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4125
زهراکریم پوراحمدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابحسابدار مسئول دریافت و پرداخت (کارشناس)4117
برات الهعباسی حاجی آبادپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/حوزه معاونت پژوهشی و فناوریخدماتی آزمایشگاه مرکزی399
سمیهجمالیمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیدبیرخانه مدیریت فرهنگی و اجتماعی5717
محمدرضاخالقی القارپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجوییدرودگر389
سیدسعیدموسویپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره اعتبارات و تعهداترئیس اداره اعتبارات وتعهدات4122
مهدیعزیزیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههارئیس اداره امور خوابگاهها5130
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸