۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
اقدسنصیریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشی/اداره امور دانش آموختگانرئیس اداره امور دانش آموختگان45832202520
حسن رضاآرامجوپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیرئیس اداره امور عمومی5720
حاجیبابائی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی33032202073
احمدعلیقانونیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی32227175
محمدحسنمانده گارپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی229
جوادموذنپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسیرئیس اداره امور عمومی514
محمدحافظیانپردیس شوکت آباد/دانشکده کشاورزی/اداره عمومیرئیس اداره امور عمومی دانشکده23832254054
رضاحسن زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماترئیس اداره تدارکات و خدمات4221
مهدیغلامیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره تعمیرات و نگهداریرئیس اداره تعمیرات و نگهداری4313
بی بی فاطمهتهامیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه39332202477
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸