۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
صدیقهخالصیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار310241154115
مریمرحیمیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار310241214121
فاطمهرخشانی مقدممعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار310241184118
ملیحهرضاییمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار310241234123
مهدیهدایتیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار310241244124
برات الهعباسی حاجی آبادپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/حوزه معاونت پژوهشی و فناوریخدماتی آزمایشگاه مرکزی399
محمد رضاگنجیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره خوابگاه هاخوابگاه برادران310251315131
نسرینملک آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره خوابگاه هاخوابگاه خواهران310251345134
حسینشکوهی فردحوزه ریاست/هیات نظارت و ارزیابی استاندبیر هیات نظارت و ارزیابی استان310211241124
زهرهحکمت دوستمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیدبیرخانه310231253125
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹