۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
جوادموذنپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسیرئیس اداره امور عمومی514
محمدحافظیانپردیس شوکت آباد/دانشکده کشاورزی/اداره عمومیرئیس اداره امور عمومی دانشکده32254054238
رضاحسن زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماترئیس اداره تدارکات و خدمات32202126225
محمدعلیچاجیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیرئیس اداره تدارکات وخدمات و مسئول فضای سبز310242304230
مهدیغلامیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیرئیس اداره تعمیرات و نگهداری310243134313
فاطمهتهامیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه310251405140
بی بی فاطمهتهامیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه32202477393
مهدیعزیزیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره خوابگاه هارئیس اداره خوابگاه310251305130
اقدسنصیریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیرئیس اداره دانش آموختگان310231263126
سیدعلیحسینیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره دبیرخانهرئیس اداره دبیرخانه32202517218
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹