۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
محمدرضائیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان58320537
علیزال حسینیحوزه ریاست/دانشکده فنی فردوسمعاون اداری و مالی دانشکده
معصومهسرفرازیحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32437338
سید محمدشهرآشوبدانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس امور فوق برنامه
مهشیدشیوادانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیکارشناس گروه آموزشی شیمی
هادیصالح پوردانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی32253680
طاهرهصالحیحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههامتصدی خوابگاه32437328
اسماعیلصباغیدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمکانیسین کارگاه32350331
رضاطاهرپورکلانتریآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
مرتضیعباسیحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس فناوری اطلاعات31021012
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸