۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
سمیراءپوردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی
مهرانتقی پور گرجی کلائیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی
مهدیتورانیدانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001
مهدیجهانیدانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی
فاطمهجهانی شکیبدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
جوادچزگیآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی محیط زیستعضو هیات علمی32904491-2
سید جوادحسینی واشاندانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی
محمد رضاخورشیدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی
مهدیخیاطدانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی
مسعوددیدارخواهآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸