۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
یاسمنشمشیرگراندانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی
علیشهیدیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی32254056
زهراشیرزور علی آبادیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی
محمد حسینصیادی اناریدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
مهدیضیائیدانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی
هادیضیائیدانشکده کشاورزی/گروه ریاضیعضو هیات علمی
لیلاطالب زاده شوشتریدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی
فاطمهطاهرپوردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی
محمدحسنفتحی نسریدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی
حامدفروغی فردانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸