۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
سعیدآقاجانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی235-294
مسلمباشتنیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
قدسیهباقرزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی241
احمدبخشیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی43932202073
محمدرضابخشیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی232-28132254053
محمدعلیبهدانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
محمدبهنام فرپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
علیبهنام فردپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی550
حسنبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی340
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸