۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدجوانشیرگیوپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
مهدیجهانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی302-304
فاطمهجهانی شکیبپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
امینچمنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
مجیدچهکندیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی251
احمدحاجی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی339
محمودحاجیانیپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی233
سعیدحدیدی مودپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسیعضو هیات علمی441
حسنحسن پورپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی407
محبوبه ساداتحسین زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زیست شناسیعضو هیات علمی226
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹