۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۶۰ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
معصومهجعفرپورپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی326
ساراجمهوریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی284
سپیدهجوانشیرپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
محمدجوانشیرگیوپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
مهدیجهانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی302-304
فاطمهجهانی شکیبپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
جوادچزگیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی محیط زیستعضو هیات علمی32904491-2
امینچمنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
مجیدچهکندیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی251
احمدحاجی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی339
آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۸