۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
مهدیجهانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی302-304
فاطمهجهانی شکیبپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
جوادچزگیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی محیط زیستعضو هیات علمی32904491-2
امینچمنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
مجیدچهکندیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی251
احمدحاجی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی339
محمدامینحاجی زادهپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی254
محمودحاجیانیپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی233
سعیدحدیدی مودپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسیعضو هیات علمی441
وحیدهحسامیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی257
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸