۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
سعیدجمیلیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس امور قراردادها4214
جوادچاپاری افینپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت امور فرهنگی/اداره امور فرهنگیکارشناس سمعی و بصری
محمدعلیچاجیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتکارپرداز4230
مهدیچهاردهیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32430304
کیارشحاتمیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیکارشناس امور مالی4131
محمدحاجی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32253680
محمدحاجی پورپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت امور فرهنگیکارشناس امورفرهنگی5719
مصطفیحدادپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعیمسئول دفتر معاونت فرهنگی5711
رضاحسن زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماترئیس اداره تدارکات و خدمات4221
زهرهحسن پور فردپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیکارشناس مسئول امور تربیت بدنی5212
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸