۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
جوادزراعتکار مقدمدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
علیزراعتکارمقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی333
محمدحسینزرین کوبپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی341
امیرزلتیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
غلامرضازمانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی285
محمد حسینزنجیریپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی616
محمدساغریپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی244
ساراسبحانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی335
رضاسرحدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی213
محمدسروریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹