۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
سیدسعیدرضااحمدی زادهدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی312
محمدرضااسدی یونسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی21432211001
محمداسکندری ثانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی641
علیرضااسلامدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی625
مرتضیاسمعیل نژاددانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی621
امیراشرفیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی
علیاشرفیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی522
سیدمهدیاصغریدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی287
محمد رضااصغریدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
جواداطمیناندانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی218
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸