۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
مهدیامیرابادی زادهدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی
احمدامیرابادیزادهدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی210
حسینامیرآبادیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی443
محمد حسینامینی فرددانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی327
علیایزانلودانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی287
عاطفهآجری آیسکدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی627
محمدباقرآخوندیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی535
فرهادآذرمی آتاجاندانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی341
احمدآریافردانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی477
محمدرضاآقاابراهیمیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی414
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸