۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
احمدآریافردانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی477
محمدرضاآقاابراهیمیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی414
سعیدآقاجانیدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
حسینبارانیدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی32227225
مسلمباشتنیدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
قدسیهباقرزادهدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی241
محمدعلیبهدانیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
محمدبهنام فردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
علیبهنام فرددانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی550
حسنبیاتدانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی340
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸