۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
سهیلپارسادانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی283
آرزوپایدارفرددانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی29432227225
رضاپژوهشدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی259
مهدیپناهیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی275
سمیراءپوردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی
علیرضاپورخبازدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
محسنپوررضابیلندیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
هادیپورشافعیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی21632211001
سیدمحمدتاجبخش فخرآبادیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی312
مهرانتقی پور گرجی کلائیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸