۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
مهدیآزادمهرپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمکانیسین
جوادآشوریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیکارشناس امور مالی6807
عالیهآکارپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه آموزشی علوم تربیتیکارشناس گروه علوم تربیتی6830
حسنبراتیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32254070
بهنازبهفروزپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32254049
علی اکبربیدختیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32430304
منیرهترکاونیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیمسئول آموزش دانشکده علوم ورزشی6905
رضاجعفریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتکارشناس معماری4314
سیدمصطفیجلیلیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیکارشناس اداره تربیت بدنی5213
فرحجلیلیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸