۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
احمدرضاخزاعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی349
شیرزادخزائیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی536
حسینخزیمه نژادپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
احمدخسرویپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی629
سامیهخسرویپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی410
مسلمخسروی زارگزپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی626
محمدمهدیخطیبپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی348
محسنخطیبی نیاپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی523
مجتبیخلیفهپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی536
سید محمد رضاخلیل نژادپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی239
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸