۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
منیرهترکاونیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشیمسئول آموزش دانشکده علوم ورزشی310269056905
منیرهترکاونیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیمسئول آموزش دانشکده علوم ورزشی310269056905
طیبهتقی زادهحوزه ریاست/اداره حقوقیکارشناس حقوقی310210981098
مهرانتقی پور گرجی کلائیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی
مهدیتورانیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001
منیرهتوکلیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیکارشناس گروه310262306230
مریمتوکلی انارانمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه ( مستقر در دانشکده کشاورزی)310251245124
فاطمهتهامیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه310251405140
مرضیهثاقب جوپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی310269196919
علیثقه الاسلامیحوزه ریاست/مدیریت حراستمدیر حراست310211111111
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹