۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
علیرضاجانفداپردیس علوم پایهمعاون آموزشی310266026602
رضاجعفریمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیکارشناس اداره ساختمان و تاسیسات310243144314
محمد علیجعفریدفتر نهاد رهبریمسئول نهاد31027991799132202138
سیدمصطفیجلیلیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهسرپرست استخر310252135213
سمیهجمالیمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیدبیرخانه مدیریت فرهنگی و اجتماعی310257175717
سعیدجمیلیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیرئیس اداره رفاه کارکنان310242144214
محمدجوانشیرگیوپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264646464
غلامحسینجهانگیرپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی31026856685632211001
وحیدجهانیحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبکارشناس مسئول هیأت اجرائی جذب310210381038
فاطمهجهانی شکیبپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹