۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
محمدخنجری صادقدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی248
محسنخورشیدزادهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی26232202519
محمد رضاخورشیدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی
جعفرخوشبختیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی387
مهدیخیاطدانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی
مهدیدستورانیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی336
سعیددقیقیدانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی341
محمدرضادوستیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی439
محمدمهدیدیانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی550
مسعوددیدارخواهآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸