۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمد جوادذوقیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی573
میتراراستگومقدمپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی5311
عمرانراستیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی614
مهدیراغبیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی521
محمدمهدیربیعهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی237
امیدربیعی مطلقپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی658
سیدمهدیرحیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی642
مسلمرستم پورپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی233
محمدعلیرستمی نژادپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی3511
علیرضائیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸