۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
جواداطمیناندانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی218
فیصلاطمیناندانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی212
حسیناقدامیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی276
ابوالفضلاکبرپوردانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی523
محمداکبریدانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی568
محمد قاسماکبریدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی562
علیاله رسانیدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی242
محمدحسنالهی زادهدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی620
حسینالیاسیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی422
حسنامامیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی617
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸