۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
مسعوداماندانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی279
بهزادامیدی کاشانیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی348
مهدیامیرابادی زادهدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی
احمدامیرابادیزادهدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی210
حسینامیرآبادیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی443
محمد حسینامینی فرددانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی327
علیایزانلودانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی287
سعیدایل بیگیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی22332202042
عاطفهآجری آیسکدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی627
محمدباقرآخوندیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی535
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸