۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمدباقرآخوندیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی535
فرهادآذرمی آتاجانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی341
احمدآریافرپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی477
محمدرضاآقاابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی414
سعیدآقاجانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی235-294
مسلمباشتنیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
قدسیهباقرزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی241
محمدعلیبهدانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
محمدبهنام فرپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸