۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۰۶ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
عاطفهآجری آیسکپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی310261336133
محمدباقرآخوندیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیمدیر گروه310261316131
حسن رضاآرامجومعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مسئول فرهنگی310257205720
راضیهآرزومندان مفردپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاکارشناس گروه310261506150
سمیهآرمان مقدممعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه310251255125
کاظمآرمینمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارمسئول سایت - مسئول سامانه اطلاعات اساتید310229332933
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264636463
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264646464
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264656465
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264666466
آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۹