۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
سپیدهجوانشیردانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
محمدجوانشیرگیودانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
مهدیجهانیدانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی
فاطمهجهانی شکیبدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
جوادچزگیآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی محیط زیستعضو هیات علمی32904491-2
امینچمنیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
مجیدچهکندیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی251
احمدحاجی زادهدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی339
محمدامینحاجی زادهدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی254
محمودحاجیانیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی233
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸