معرفی معاون

تعداد بازدید:۲۷۸۰
محسن خورشیدزاده

  محسن خورشیدزاده

  معاون دانشجویی


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  •   گروه روانشناسی