رییس دانشگاه

دکتر احمد خامسان

  دکتر احمد خامسان

  رییس دانشگاه


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  •   گروه روانشناسی و مشاوره

تعداد بازدید:۱۶۸۶