فرم ثبت نام کتابچه رزومه اعضای هیات علمی

 • نام*
  0
 • 1
 • نام خانوادگی*
  2
 • مرتبه علمی*
  3
 • دانشکده*
  4
 • گروه آموزشی*
  5
 • مدرک تحصیلی*
  6
 • رشته تحصیلی (گرایش)*
  7
 • دانشگاه محل اخذ مدرک*
  8
 • تلفن همراه (اختیاری)*
  9
 • ایمیل*
  10
 • موضوع زمینه های تخصصی و پژوهشی*حداکثر سه زمینه
  11
 • عناوین طرح های پژوهشی مرتبط با زمینه های تخصصی داخل و خارج دانشگاهی*حداکثر 3 طرح
  12
 • نام و موضوع فعالیت شرکت دانش بنیان*
  13
 • تعداد اختراعات ثبت شده*
  14
 • تعداد کتب تالیفی*
  15
 • تعداد کتب ترجمه شده*
  16
 • تعداد مقالات نمایه شده در مجلات ISI*
  17
 • تعداد مقالات نمایه شده در مجلات ISC*
  18
 • تعداد فرصت مطالعاتی صنعتی داخل کشور*
  19
 • تعداد فرصت مطالعاتی خارج از کشور*
  20
 • تعداد طرح های پژوهشی با خارج از دانشگاه*
  21
 • تعداد طرح های پژوهشی داخل دانشگاه*
  22
 • تعداد کارگاه¬ها و سخنرانی¬های علمی خارج کشور*
  23
 • تعداد کارگاه¬ها و سخنرانی¬های علمی داخل کشور*
  24
 • تعداد راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی*
  25
 • عکس پرسنلی* آپلود
   26