دانشگاه بیرجند

اطلاعیه ها

- جذب نیروی امریه جدید شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
- تبریک ارتقا مرتبه علمی دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷