دانشگاه بیرجند

اطلاعیه ها

- تبریک ارتقا مرتبه علمی دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
- ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۷ چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
- اطلاعیه خوابگاه متاهلین چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷