دانشکده کشاورزی

اخبار دانشکده

چهارمین جلسه مجازی شورای پردیس
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
انتصاب مدیر گروه آموزشی مهندسی آب
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتصاب مدیر گروه آموزشی محیط زیست
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹