معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۵۰۳۰
سهراب محمودی

  دکترسهراب محمودی

  معاون آموزشی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


  •   دانشیار (اکولوژی گیاهان زراعی)

  •   گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  •   دانشکده کشاورزی

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲