معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۴۱۰۸
سهراب محمودی

  سهراب محمودی

  معاون آموزشی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


  •   دانشیار (اکولوژی گیاهان زراعی)

  •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

  •   دانشکده کشاورزی

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۱