مسئولین

همایون فرهنگ‌فر 

  سیۤد همایون فرهنگ‌فر

  معاون آموزشی


  •   استاد

  •   علوم دامی

  •   معاونت آموزشی

محمدرضا بخشی 

  محمدرضا بخشی

  معاون اداری، مالی


  •   استادیار

  •   زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

  •   معاونت اداری و مالی

علی شهیدی 

  علی شهیدی

  مسئول امور پژوهشی دانشکده


  •   دانشیار

  •   علوم و مهندسی آب

  •   دفتر پژوهشی

تعداد بازدید:۷۸۹۷