مسئولین

تعداد بازدید:۱۶۴۳۶
علی شهیدی

  علی شهیدی

  رئیس پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


 •   دانشیار (آبیاری- زهکشی)

 •   گروه علوم و مهندسی آب

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- حوزه ریاست

محمدرضا بخشی

  محمدرضا بخشی

  معاون اداری و مالی پردیس


 •   استادیار (اقتصاد کشاورزی)

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- حوزه معاونت اداری و مالی

عباس خاشعی‌سیوکی

  عباس خاشعی‌سیوکی

  معاون آموزشی پردیس


 •   استاد (علوم و مهندسی آب )

 •   گروه مهندسی آب

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- حوزه ریاست

حمیدرضا فلاحی

  حمیدرضا فلاحی

مسئول امورپژوهشی


 •   استادیار گروه زراعت

 •   دانشکده کشاورزی

سیداحسان غیاثی

  سیداحسان غیاثی

  مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه پردیس


 •   استادیار (تغذیه دام)

 •   گروه علوم دامی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- هسته کارآفرینی

محمدحسین امینی فرد

  محمدحسین امینی فرد

  مدیر گروه گیاه‌پزشکی و علوم باغبانی


 •   دانشیار (علوم باغبانی)

 •   گروه گیاه‌پزشکی و باغبانی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- گروه گیاهپزشکی و باغبانی

محسن پوررضا بیلندی

  محسن پوررضا بیلندی

  مدیر گروه آموزشی مهندسی آب


 •   دانشیار(هیدرولوژی)

 •   گروه مهندسی آب

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- گروه علوم ومهندسی آب

علی ایزانلو

  علی ایزانلو

  مدیر گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک


 •   دانشیار (بیوتکنولوژی کشاورزی)

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

حسین نعیمی پور یونسی

  حسین نعیمی پور یونسی

  مدیر گروه آموزشی علوم دامی


 •   استادیار (علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام)

 •   گروه علوم دامی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- گروه علوم دامی

الهام یوسفی‌روبیات

  الهام یوسفی‌روبیات

  مدیر گروه محیط زیست


 •   استادیار

 •   گروه محیط زیست

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- گروه محیط زیست

مسلم رستم‌پور

  مسلم رستم‌پور

  مدیر گروه مرتع و آبخیزداری


 •   استادیار

 •   گروه مرتع و آبخیزداری

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- گروه مرتع و آبخیزداری

سیّده زهرا کمال‌پور 

  سیّده زهرا کمال‌پور

  مسئول کتابخانه پردیس


 •   کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 •   کتابخانه شهید ملک‌‌احمدی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- کتابخانه شیهد حسن ملک‌احمدی

 •   05632254045 - 268 داخلی

 •   05632254050

 •   kamalpour4856[at]gmail.com

محمود نخعی

  محمود نخعی

  رئیس اداره امور عمومی پردیس


 •   کارشناس ارشد مهندسی آب

 •   اداره امور عمومی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- حوزه معاونت اداری و مالی

 •   05632254045 - 238 داخلی

 •   05632254050

مجید رعنایی

  مجید رعنایی

  مسئول امور آزمایشگاههای پردیس


 •   کارشناس ارشد توسعه روستایی

 •   امور آزمایشگاهها

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   05632254041-5 -240 داخلی

 •   05632254050

علیرضا صمدزاده

  علیرضا صمدزاده

  سرپرست واحد مزرعه


 •   کارشناس ارشد زراعت

 •   مزرعه

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   05632350331

 •   05632254050

 

  سرپرست واحد دامپروری


 •   استادیار (علوم دامی- تغذیه دام)

 •   دامپروری

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰