مسئولین

تعداد بازدید:۲۵۰۶۲
مهدی جهانی

  مهدی جهانی

  رئیس پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


 •   دانشیار (گیاهپزشکی)

 •   حوزه ریاست دانشکده

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

محمدرضا بخشی

  محمدرضا بخشی

  معاون اداری و مالی


 •   استادیار (اقتصاد کشاورزی)

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سهراب محمودی

  سهراب محمودی

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 •   دانشیار (اکولوژی گیاهان زراعی)

 •   گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

مسلم رستم پور

  مسلم رستم پور

  مسئول امور پژوهشی


 •   استادیارمرتع و آبخیزداری

 •  گروه مرتع و آبخیزداری

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

جواد نوعی

  جواد نوعی

  مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه


 •   دانشیار گروه گیاهپزشکی

 •   گروه مهندسی گیاهپزشکی و باغبانی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

جواد نوعی

  جواد نوعی

  مدیر گروه گیاه‌پزشکی و علوم باغبانی


 •   دانشیار گروه گیاهپزشکی

 •   گروه مهندسی گیاهپزشکی و باغبانی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

یوسف رمضانی

  یوسف رمضانی

  مدیر گروه آموزشی مهندسی آب


 •   دانشیار (سازه های آبی)

 •   گروه مهندسی آب

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

مهدی هدایتی زاده

  مهدی هدایتی زاده

  مدیر گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - علوم و مهندسی خاک


 •   استادیار(مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی‌های تجدیدپذیر)

 •   گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

حسین نعیمی پور یونسی

  حسین نعیمی پور یونسی

  مدیر گروه آموزشی علوم دامی


 •   استادیار (علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام)

 •   گروه علوم دامی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سیّده زهرا کمال‌پور 

  سیّده زهرا کمال‌پور

  مسئول کتابخانه - مدیر وبسایت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی


 •   کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 •   کتابخانه شهید ملک‌‌احمدی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   31027520

 •   05632254050

 •   kamalpour4856[at]gmail.com

محمود نخعی

  محمود نخعی

  رئیس اداره امور عمومی


 •   کارشناس ارشد مهندسی آب

 •   اداره امور عمومی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   31027507

 •   05632254050

مجید رعنایی

  مجید رعنایی

  مسئول امور آزمایشگاهها


 •   کارشناس ارشد توسعه روستایی

 •   امور آزمایشگاهها

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   310256531

 •   05632254050

مسعود گندمی

  مسعود گندمی

  سرپرست واحد مزرعه


 •   کارشناس ارشد زراعت

 •   واحد مزرعه

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   31027641

 •   05632254050

جعفر قوسی

  جعفر قوسی

  سرپرست واحد دامپروری


 •   کارشناس دامپروری

 •   واحد دامپروری

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   31027560

 •   05632254050

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۲