مسئولین

تعداد بازدید:۲۰۷۸۸
مهدی جهانی

  مهدی جهانی

  رئیس


 •   دانشیار (گیاهپزشکی)

 •   حوزه ریاست دانشکده

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

محمدرضا بخشی

  محمدرضا بخشی

  معاون اداری و مالی


 •   استادیار (اقتصاد کشاورزی)

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سهراب محمودی

  سهراب محمودی

  معاون آموزشی


 •   دانشیار (اکولوژی گیاهان زراعی)

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سیداحسان غیاثی

  سیداحسان غیاثی

  مسئول امور پژوهشی


 •   مسئول امورپژوهشی

 •   استادیار گروه علوم دامی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

جواد نوعی

  جواد نوعی

  مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه


 •   دانشیار گروه گیاهپزشکی

 •   گروه گیاهپزشکی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

محمدحسین امینی فرد

  محمدحسین امینی فرد

  مدیر گروه گیاه‌پزشکی و علوم باغبانی


 •   دانشیار (علوم باغبانی)

 •   گروه گیاه‌پزشکی و باغبانی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

یوسف رمضانی

  یوسف رمضانی

  مدیر گروه آموزشی مهندسی آب


 •   دانشیار (سازه های آبی)

 •   گروه مهندسی آب

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

مهدی هدایتی زاده

  مهدی هدایتی زاده

  مدیر گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیگ گیاهی - علوم و مهندسی خاک


 •   استادیار(مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی‌های تجدیدپذیر)

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

حسین نعیمی پور یونسی

  حسین نعیمی پور یونسی

  مدیر گروه آموزشی علوم دامی


 •   استادیار (علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام)

 •   گروه علوم دامی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سیّده زهرا کمال‌پور 

  سیّده زهرا کمال‌پور

  مسئول کتابخانه


 •   کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 •   کتابخانه شهید ملک‌‌احمدی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   05631027520

 •   05632254050

 •   kamalpour4856[at]gmail.com

محمود نخعی

  محمود نخعی

  رئیس اداره امور عمومی


 •   کارشناس ارشد مهندسی آب

 •   اداره امور عمومی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   05631027507

 •   05632254050

مجید رعنایی

  مجید رعنایی

  مسئول امور آزمایشگاهها


 •   کارشناس ارشد توسعه روستایی

 •   امور آزمایشگاهها

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   056310256531

 •   05632254050

علیرضا صمد زاده

  علیرضا صمد زاده

  سرپرست واحد مزرعه


 •   کارشناس ارشد زراعت

 •   واحد مزرعه

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

محسن مجتهدی

  محسن مجتهدی

  سرپرست واحد دامپروری


 •   استادیار (علوم دامی- تغذیه دام)

 •   واحد دامپروری

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 
آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۱