گروه آموزشی محیط زیست

تعداد بازدید:۱۹۴۰

این گروه آموزشی در دانشکده کشاورزی در سال1373تاسیس گردید و شورای آموزش عالی در سال تحصیلی1373با پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژی محیط زیست موافقت نمود. با توجه به فراهم شدن امکانات آموزشی، آزمایشگاهها و کادر علمی، شورای گسترش با پذیرش دانشجوی روزانه و شبانه کارشناسی ناپیوسته محیط زیست در سال 1385 رشته کارشناسی پیوسته محیط زیست در سال 1389و رشته کارشناسی ارشد محیط زیست در دو گرایش آلودگیها و ارزیابی در سال 1387 موافقت نمود.و در سال 1391 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با دو گروه محیط زیست و مرتع و آبخیزداری تاسیس گردید. و در سال 1395، اولین ورودی مقطع دکتری محیط زیست، پذیرش دانشجو در گرایش آلودگیهاصورت گرفت. همچنین اولین ورودی گرایش جدید ارشد با عنوان زیست فناوری با گرایش صنعت و محیط زیست در نیمسال اول 1400-1399پذیرش شده است. 

تعداد اعضای هیأت علمی گروه آموزشی

استاد دانشیار استادیار مربی جمع
0 4 4 0 8

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی پیوسته
علوم و مهندسی محیط زیست دکتری تخصصی PhD
مهندسی محیط زیست منابع طبیعی گرایش آلودگی های محیط زیست کارشناسی ارشد
مهندسی محیط زیست منابع طبیعی گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین کارشناسی ارشد
محیط زیست-آلودگی های محیط زیست دکتری تخصصی PhD
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست کارشناسی ارشد
زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۹