معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۴۴۵۰
عباس خاشعی سیوکی

  عباس خاشعی سیوکی

استاد


 •   گروه علوم و مهندسی آب

سیّدهمایون فرهنگ‌فر

  سیّدهمایون فرهنگ‌فر

استاد


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

 •   05632254050

محمدحسن فتحی

  محمدحسن فتحی

استاد


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

محمدحسن سیاری

  محمدحسن سیاری

دانشیار


 •   استادیار

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

احمد ریاسی

  احمد ریاسی

دانشیار- دانشگاه صنعتی اصفهان


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

محمدمهدی واعظی راد

  محمدمهدی واعظی راد

مربی


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

حامد فروغی فر

  حامد فروغی فر

مربی


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم و مهندسی آب

خسرو زاهدی

  خسرو زاهدی

مربی


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم و مهندسی آب

محمدمهدی جهان آرا

  محمدمهدی جهان آرا

مربی


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۴۰۱