معاونین آموزشی پیشین

محمدمهدی جهان آرا

  محمدمهدی جهان آرا

مربی


  •   دانشکده کشاورزی

حامد فروغی فر

  حامد فروغی فر

مربی


  •   گروه مهندسی آب

خسرو زاهدی

  خسرو زاهدی

مربی


  •   گروه مهندسی آب

محمدحسن فتحی

  محمدحسن فتحی

استادیار


  •   گروه علوم دامی

محمدحسن سیاری

  محمدحسن سیاری

استادیار


  •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

محمدمهدی واعظی راد

  محمدمهدی واعظی راد

مربی


  •   گروه علوم دامی

احمد ریاسی

  احمد ریاسی

استادیار


  •   گروه علوم دامی

تعداد بازدید:۱۱۲۰