افتخارات

تعداد بازدید:۲۷۹۰

دکتراسدالله زمانی پور:  استاد پیشکسوت دانشکده کشاورزی

تالیف و ترجمه کتب: ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه - صد سال عمران روستائی – درس هایی از هندوستان، ترجمه - عمران روستایی ، ترجمه - جهاد روستا – آموزش و توسعه ،ترجمه - ترویج کشاورزی در خدمت خرده مالکین، ترجمه

-تألیف مجموعه اشعار با عنوان گردش چرخ نیلوفری 

-تالیف کتب تاریخی اسرار دره هریوند و مود مرکز نهارجان

دکتر نظر افضلی: استاد پیشکسوت دانشکده کشاورزی

- رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند از سال ۱۳۸۴-۱۳۷۹

دکتر محمد علی بهدانی

دکتر مجید جامی الاحمدی

دکتر مهدی جهانی

دکتر عباس خاشعی سیوکی

دکتر حسین خزیمه نژاد

دکتر غلامرضا زمانی

دکتر محمدحسن سیاری زهان

دکتر علی شهیدی

دکتر سید همایون فرهنگ فر

دکتر حمیدرضا فلاحی

دکتر فرید مرادی نژاد

دکتر جواد نوعی

کشف و نامگذاری سه گونه جدید جانوری از ایران و برزیل

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۲