روسای پیشین

تعداد بازدید:۷۱۸۵
دکتر علی شهیدی

  دکتر علی شهیدی

  هفدهمین رئیس دانشکده از 1398/12/24 تا 1400/12/24


 •   دانشیار- آبیاری- زهکشی

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم و مهندسی آب

دکتر محمدحسن سیاری

  دکتر محمدحسن سیاری

  شانزدهمین رئیس دانشکده از 1393/2/21 تا 1398/12/24


 •   دانشیار- خاکشناسی حاصلخیزی خاک تغذیه گیاه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

دکتر مهدی جهانی

  دکتر مهدی جهانی

  پانزدهمین رئیس دانشکده از 1390/1/15 تا 1393/2/21


 •   دانشیار- بیمارشناسی گیاهی ‏-‏قارچ

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه گیاه‌پزشکی و باغبانی

دکتر محمدعلی بهدانی

  دکتر محمدعلی بهدانی

  چهاردهمین رئیس دانشکده از 1385/9/18 تا 1390/1/15


 •   استاد- مهندسی کشاورزی ‏- ‏زراعت

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

دکتر همایون فرهنگ‌فر

  دکتر همایون فرهنگ‌فر

  سیزدهمین رئیس دانشکده از 1384/9/5 تا 1385/9/18


 •   استاد- دامپروری اصلاح نژاددام

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

دکتر نظر افضلی

  دکتر نظر افضلی

  دوازدهمین رئیس دانشکده 1379/4/11 تا 1384/9/5


 •   استاد- پرورش طیور

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

مهندس محمدعلی بهدانی

  مهندس محمدعلی بهدانی

  یازدهمین رئیس دانشکده 1375/7/2 تا 1379/4/11


 •   کارشناس ارشد- زراعت

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

مهندس ایرج ناصری

  مهندس ایرج ناصری

  دهمین رئیس دانشکده از 1373/5/20 تا 1375/7/2


 •   کارشناس - زراعت

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

مهندس علیرضا صمدزاده

  مهندس علیرضا صمدزاده

  نهمین رئیس دانشکده از 1372/4/1 تا 1373/5/20


 •   کارشناس ارشد- زراعت

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

مهندس ایرج ناصری

  مهندس ایرج ناصری

  هشتمین رئیس دانشکده از 1369/8/14 تا 1372/4/1


 •   کارشناس زراعت

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

مهندس غلامرضا رقیمی

  مهندس غلامرضا رقیمی

  هفتمین رئیس دانشکده از 1367/11/24 تا 1369/8/14


 •   مربی آموزشیار- لیسانس اگرونومی دانشگاه شیراز 1352

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

دکتر اسداله زمانی‌پور

  دکتر اسداله زمانی‌پور

  ششمین رئیس دانشکده از 1366/6/8 تا 1367/11/24


 •   دکتری- ترویج و آموزش کشاورزی

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

مهندس غلامرضا رقیمی

  مهندس غلامرضا رقیمی

  پنجمین رئیس دانشکده از 1364/9/17 تا 1366/6/8


 •   مربی آموزشیار- لیسانس اگرونومی دانشگاه شیراز 1352

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

مهندس مهدی عاکف

  مهندس مهدی عاکف

  چهارمین رئیس دانشکده از 1364/6/17 تا 1364/9/17


 •   فوق لیسانس خاکشناسی دانشگاه تهران 1357

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

دکتر درویش

  دکتر درویش

  سومین رئیس دانشکده از 1363/11/14 تا 1364/9/17


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

مهندس محمدرضا انتصاری

  مهندس محمدرضا انتصاری

  دومین رئیس دانشکده از 1363/7/9 تا 1363/11/14


 •   فوق لیسانس کشاورزی آمریکا 1361

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

مهندس مهدی عاکف

  مهندس مهدی عاکف

  اولین رئیس دانشکده 1362/6/31 تا 1363/7/9


 •   فوق لیسانس خاکشناسی دانشگاه تهران 1357

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۴۰۱