معاون اداری و مالی پردیس

تعداد بازدید:۲۰۴
محمدرضا بخشی

  دکتر محمدرضا بخشی

  معاون اداری و مالی


  •   استاد یار اقتصاد کشاورزی

  •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۴۰۲